SOME ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF CONTEMPORARY LATVIAN TERMINOGRAPHY: CHALLENGES, SOLUTIONS, OPPORTUNITIES

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12955/pss.v2.236

Keywords:

lexicography, terminological dictionaries, Latvian terminography

Abstract

While studying the state of contemporary Latvian terminography, it must be acknowledged that terminological dictionaries are issued very often. The present research examines 450 Latvian terminological dictionaries that have been published in the last 30 years. Terminological dictionaries represent 30–40 % of the entire Latvian lexicography. Their characterization has a wide variety, both in terms of the authors and publishers, in terms of language selection and in terms of target audience. In addition, there are dictionaries approved by the Terminology Commission and dictionaries that are not approved by any official institutions. There is a lack of studies on the habits and needs of term dictionary users. In addition, publications of criticism or analysis about the qualitative performance of such dictionaries are also rare and no criteria has been developed to fully analyse and evaluate the development of terminology’s theory and practice. In this article, the authors have focused on exploring the situation in order to clarify the main trends in the characteristics of the terminography of Latvia. This was done through interviews with representatives of leading publishers who confirmed that the publishing houses are losing interest in issuing terminological dictionaries and discussion with the Chairman of the Terminology Commission of the Latvian Academy of Sciences. The authors have identified the main issues in organising the terminology process and determined answers to specific questions: what determines the dictionaries’ choice and credibility factor; how is feedback sought after a new dictionary is issued; what alternatives exist in areas where terminological dictionaries have been missing for decades, etc. Finally, the study analyses the new Latvian National Terminology Portal, which has been in operation for two years, with an aim to provide information on terms and to allow everyone to participate in the process of creating new terms.

References

Apinis, R. (2009). Jauno tehnoloģiju ietekme uz latviešu valodu. [Impact of new technologies on Latvian language.] Latviešu valoda 15 neatkarības gados: Lingvistiskā situācija, attieksme, procesi, tendences. Valsts valodas komisija. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, pp. 22–24.

Baldunčiks, J. (2012a). Priekšvārds. [Forewords.] Vārdnīcu izstrāde Latvijā 1991–2010. Pētījums J. Baldunčika vadībā. Rīga: LVA, pp. 6–15.

Baldunčiks, J. (2012b). Pārskats par nozīmīgākajām vienvalodas vārdnīcām: skaidrojošās vārdnīcas, svešvārdu vārdnīcas, etimoloģijas vārdnīcas, slenga vārdnīcas. [Overview of major monolingual dictionaries: explanatory dictionaries, foreign word dictionaries, etymological dictionaries, slang dictionaries.] Vārdnīcu izstrāde Latvijā 1991–2010. Pētījums J. Baldunčika vadībā. Rīga: LVA, pp. 108–190.

Baldunčiks, J. (2015). Vārdu un nozīmju [ne]iekļaušana vārdnīcā: vērojumi un secinājumi. [Including (excluding) words and meanings in dictionary: observation and conclusions.] Vārdnīcas un valoda: Valsts valodas komisijas Raksti, 7. Rīga: Zinātne, pp. 9–28.

Baltiņš, M. (2006). Latviešu terminoloģijas attīstība: mantojums, problēmas un perspektīvas. [Development of Latvian terminology: heritage, challenges and perspectives.] Letonikas pirmais kongress. Valodniecības raksti. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, pp. 72–79.

Baltiņš M. (2007). Terminoloģijas procesa normatīvā bāze: esošais un vēlamais. [Normative foundation of terminology work: current and wanted.] Latviešu valoda – patstāvīgā un mainīgā. Valsts valodas komisijas Raksti, 3. Rīga: Zinātne, pp. 32–53.

Baltiņš, M. (2008). Iespiesto terminoloģisko resursu veidi un to salīdzinošs raksturojums. [Types of printed terminology resources and their comparative description.] Vārds un tā pētīšanas aspekti: rakstu krājums, 12 (2). Liepāja: LiePA, pp. 17–28.

Baltiņš, M. (2012). Dažas retāk aplūkotas 20. un 30. gadu terminoloģijas vārdnīcas. [Some less frequently looked at terminology dictionaries of 1920’s and 1930’s.] Vārds un tā pētīšanas aspekti: rakstu krājums, 16 (2). Liepāja: LiePA, pp. 19–31.

Baltiņš, M. (2013). Terminrades process un principi. [Terminology process and principles.] Latviešu valoda. Red. A. Veisbergs. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, pp. 415–433.

Baltiņš, M. (2020). Terminoloģijas vārdnīcu un cita veida terminoloģijas resursu inventarizācija: iecere un problēmjautājumi. [Inventory of terminology dictionaries and other types of terminological resources: intention and issues.] Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 147. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference “Valoda sabiedrībā”. Tēzes. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, pp. 9–12.

Bibliographical indicator (1995). Latvijā izdotās latviešu valodas vārdnīcas: bibliogrāfisks rādītājs (1900–1994). [Latvian language dictionaries issued in Latvia: bibliographical indicator (1900–1994).] Sast. M. Banga, G. Cakule, S. Kļaviņa, B. Mūrniece, S. Zariņa. Rīga: Latvijas Universitāte.

Cabré Castellvi, M. T. (1999). Terminology: Theory, Methods and Applications. Juan C. Sager (ed). Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Cabré Castellvi, M. T. (2003). Theories of Terminology: Their description, Prescription and Explanation. Terminology, Vol. 9, Nr. 2, pp. 163–199.

Cauna, E. (2008). Dinamisku terminoloģijas resursu veidošana. [Creating dynamic terminology resources.] Letonikas otrais kongress. Valodniecības raksti 2. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, pp. 99–105.

Compilation of dictionaries (2012). Vārdnīcu izstrāde Latvijā 1991–2010. [Compilation of dictionaries in Latvia 1991–2010.] Pētījums J. Baldunčika vadībā. Rīga: LVA.

Crystal, D. (2009). New words for old. Editing matters: magazine for editors and proofreaders. Jan/Feb, p. 4.

Helviga, A. (2015). Latviešu literatūrzinātnes terminoloģija: vēsturiskais, lingvistiskais un terminogrāfiskais raksturojums. [Latvian literary theory terminology: historical, linguistic and terminographical characterization.] Promocijas darbs. Liepāja: Liepājas Universitāte.

Laua, A. (1981). Latviešu leksikoloģija.[Latvian lexicology.] Rīga: Zvaigzne.

Peina, E. (2020). Mūsdienu latviešu terminu vārdnīcas: izdevēju pieredze. [Contemporary Latvian terminological dictionaries: publishers experience.] Vārds un tā pētīšanas aspekti: rakstu krājums, 24 (1/2). Liepāja: LiePA, pp. 379–389.

Proveja, E. (Ed.) (2017). Valodniecība un tulkojumi. [Linguistics and translations.] Recenziju žurnāls. Atb. red. Egita Proveja. Ventspils: Ventspils Augstskola.

Rey, A. (1995). Essays on Terminology. Translated and edited by Juan C. Sager. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins.

Roze, L. (1982). Pasaule vārdnīcas skatījumā. [The World in dictionary view.] Rīga: Zinātne.

Sager, J. C. (1990). A Practical Course in Terminology Processing. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Scientific Writing (2018). Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana. [Scientific Writing and Dissemination of Research Findings.] Kristīnes Mārtinsones un Anitas Piperes zin. red. Rīga: RSU.

Skujiņa, V. (2002). Latviešu terminoloģijas izstrādes principi. [Principles for developing Latvian terminology.] Otrais, labotais un papildinātais izd. Rīga: LVI.

Šmite, A. (2012). Latvijā izdotās vārdnīcas (1991–2010). Bibliogrāfisks saraksts. [Dictionaries issued in Latvia (1991–2010). Bibliographical list.] Vārdnīcu izstrāde Latvijā: 1991–2010. Pētījums J. Baldunčika vad. Rīga: LVA, pp. 192–247.

TTC (2005). Situācijas izpēte latviešu terminoloģijas izstrādes, saskaņošanas un apstiprināšanas jomā: problēmu identifikācija un to risinājumi. [Study of the situation on Latvian terminology in the field development and approval: identification of problems and their solutions.] Rīga: Tulkošanas un terminoloģijas centrs.

TTC (2007) Latviešu valodas terminoloģijas resursu kvalitātes un pieejamības apzināšana dažādās zinātnes un praktiskās darbības nozarēs. [Identification of the quality and accessibility of Latvian terminology resources in different fields of science and practice.] Rīga: Valsts aģentūra “Tulkošanas un terminoloģijas centrs”.

Downloads

Published

2021-10-24

How to Cite

Peina, E. ., & Helviga, A. . (2021). SOME ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF CONTEMPORARY LATVIAN TERMINOGRAPHY: CHALLENGES, SOLUTIONS, OPPORTUNITIES. Proceedings of CBU in Social Sciences, 2, 286-291. https://doi.org/10.12955/pss.v2.236
صندلی اداری سرور مجازی ایران Decentralized Exchange
فروشگاه اینترنتی صندلی اداری جوراب افزایش قد ژل افزایش قد