PARENTAL ATTITUDES AND EXPECTATIONS AS A DETERMINANT OF CHILDREN’S SUCCESS IN SCHOOL

Authors

  • Libuša Gužíková Constantine the Philosopher University in Nitra, Department of Pedagogy, Faculty of Education
  • Eleonóra Mendelová Constantine the Philosopher University in Nitra, Department of Pedagogy, Faculty of Education

DOI:

https://doi.org/10.12955/pss.v3.302

Keywords:

school success, parents’ attitudes, parents’ expectations, education, socioeconomic status

Abstract

One of the determining factors of a child’s success in school is the parents’ attitude towards it, and the level of parents’ expectations from their child. The study explores the parent’s attitudes toward a child’s success in school and their expectations from them. The present study is based on reviewing the relevant literature on the topic and synthesising the key findings. The results of the study show that parents’ attitudes and expectations towards the school success are determined by their education level and the importance of education in the family. The findings indicate that parents’ positive attitudes towards education and the child are indicators of a child’s success in school. Parents’ higher expectations and aspirations were manifested in the highly educated families with higher socioeconomic status.

References

Almroth, M., László, K., Kosidou, K., Galanti, M. (2019). Academic Expectations and Mental Health in Adolescence: A Longitudinal Study Involving Parents' and Their Children's Perspectives. Journal of Adolescent Health, 64 (6), 783-789. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2018.11.015

Andersson, E., Abramsson, M., Malmberg, B. (2021). School choice and educational attitudes: Spatially uneven neoliberalization in Sweden. Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography. 73(3), 142-157 Retrieved from https://doi.org/10.1080/00291951.2021.1920624

Anýžová, P. (2018). Líši se vzdělanostní skupiny v hodnotových orientacích? In Hamplová, D., Katrňák, T, Na vzdělání záleží: Jak vzdělanostní rozdíly ovlivňujú osudy lidí v české společnosti [School matters: How educational differences affect the destinies of people in Czech society]. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury. 137-151. ISBN 978-80-7325-457-5.

Assari, Š. (2018). Parental Education Attainment and Educational Upward Mobility; Role of Race and Gender. Behavioral Sciences, 8 (11), 1-15. Retrieved from https://www.mdpi.com/2076328X/8/11/107/htm

Blodgett, C., & Lanigan, J. (2018). The Association Between Adverse Childhood Experience (ACE) and School Success in Elementary School Children. School psychology quarterly, 33 (1), 137-146. Retrieved from https://www.bing.com/search?q=10.1037%2Fspq0000256&cvid=a89d07a252264

Bogunović, B., & Polovina, N. (2007). Educational-material context of the family and students’ attitudes towards schooling. Zbornik Instituta za pedagoska istrazivanja, 39 (1), 99-114. Retrieved from https://doi.org/10.2298/ZIPI0701099B

Bomba, L., Zacharová, J. (2013). Vplyv neformálnej kontroly rodičov na prospech ich detí v škole [The effect of parents' informal control on the school performance of their children]. e-Pedagogium, 13 (1), 58-68. Retrieved from https://e-pedagogium.upol.cz/artkey/epd-201301-0006_vplyv-neformalnej-kontroly-rodicov-na-prospech-ich-deti-v-skole.php

Buis, M. L. (2013). The Composition of Family Background: The Influence of the Economic and Cultural Resources of both Parents on the Offspring's Educational Attainment in the Netherlands between 1939 and 1991. European Sociological Review, 29 (3), 593-602. Retrieved from https://doi.org/10.1093/esr/jcs009>

Butler, Y., LE, V.-N. (2018). A longitudinal investigation of parental social-economic status (SES) and young students’ learning of English as a foreign language. System, 73, 4-15. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.system.2017.07.005

Carrazza, C. (2021). Parent Attitudes about Young Children's Math Learning: Connections to Parent Math Support and Child Math Outcomes. The University of Chicago. 123 p. Retrieved from 10.6082/uchicago.2946

Čáp, J. (1999). Psychologie výchovy a vyučování [Psychology of education and teaching]. Praha: Univerzita Karlova. 415 p. ISBN 80-7066-534-3.

Čáp, J., Mareš, J. (2001). Psychologie pro učitele [Psychology for teachers]. Praha: Portál. 655 p. ISBN 80-7178-463-X.

Čerešníková, M. (2006). Rómske dieťa zo sociálne málopodnetného prostredia v školskej triede [A Roma child from a socially unstimulating environment in a classroom]. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa. 116 p. ISBN 80-8050-956-5.

Ďuričeková, M. (1999). Psychológia žiaka a učiteľa [Psychology of the pupil and the teacher]. Prešov: Prešovská univerzita. 100 p. ISBN 80-88722-79-9.

Erola, J., Jalonen, S., Lehti, H. (2016). Parental education, class and income over early life course and children's achievement. Research in Social Stratification and Mobility, 44, 33-43. Retrieved from https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0276562416300038?via%3Dihub

Fergusson, M. D., Horwood, J. L., Boden, M. J. (2006). Birth Order and Educational Achievement in Adolescence and Young Adulthood. Australian Journal of Eduction, 2 (2), 122–139. Retrieved from https://journals.sagepub.com/toc/aeda/50/2

Foglová, L., & Tomšik, R. (2018). Učebný štýl žiaka/študenta a jeho sebaúčinnosť vo vzťahu k školskej úspešnosti [Learning style of the pupil/student and its self-efficiency related to the success at school]. [Web blog post]. Retrieved from https://www.prohuman.sk/pedagogika/ucebny-styl-ziaka-studenta-a-jeho-sebaucinnost-vo-vztahu-k-skolskej-uspesnosti

Gale, A., Williams, A., Rowley, S., Boyd, D. (2021). The Role of Parents’ School Climate Perceptions on Attainment Expectations for Black Middle Schoolers. Journal of Child and Family Studies, 31, 61-69. Retrieved from https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10826-021-02156-2.pdf

Gavora, P. (2010). Akí sú moji žiaci? Pedagogická diagnostika žiaka [What are my pupils like? Pedagogical diagnosis of the pupil]. Nitra: Enigma. 216 p. ISBN 978-80-89132-91-1.

Glick, P., & Sahn, E. D. (2000). Schooling of girls and boys in a West African country: the effects of parental education, income, and household structure. Economics of Education Review, 19 (1), 63-97. Retrieved from https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272775799000291

Guo, X., Lv, B., Zhou, H., Liu, C., Liu, J., Jiang, K., Luo, L. (2018). Gender Differences in How Family Income and Parental Education Relate to Reading Achievement in China: The Mediating Role of Parental Expectation and Parental Involvement. Frontiers in Psychology, 9 (783). Retrieved from https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.00783/full

Hamplová, D. (2018). Rodinné chování a hodnoty a vzdělání. In Hamplová, D., Katrňák, T. Na vzdělání záleží: Jak vzdělanostní rozdíly ovlivňujú osudy lidí v české společnosti [School matters: How educational differences affect the destinies of people in Czech society]. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury. 75-86. ISBN 978-80-7325-457-5.

Hascoët, M., Jamain, L., Giaconi, V. (2021). Role of the school context in parental expectations’ development. 19th Biennial EARLI Conference. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.1216

/5028

Havlík, R., & Koťa, J. (2002). Sociologie výchovy a školy [Sociology of education and school]. Praha: Portál. 184 p. ISBN 80-7178-635-7. Helms, W. (1996) Lépe motivovat – méně se rozčilovat: Jak pomáhat dětem se školou [To motivate better – to annoy less: How to help children with school]. Praha: Portál. 104 p. ISBN 80-7178-087-1.

Helus, Z. (2004). Dítě v osobnostním pojetí [A child in a personality concept]. Praha: Portál. 232 p. ISBN 80-7178-888-0.

Helus, Z. (2015). Sociální psychologie pro pedagogy [Social psychology for educators]. Praha: Grada Publishing. 400 p. ISBN 978-80-247-4674-6.

Hlebová, B. (2018). Edukácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia [Education of pupils from socially disadvantaged backgrounds]. Prešov: Prešovská univerzita. 286 p. ISBN 978-80-555-2089-6.

Horňák, L. (2005). Rómsky žiak v škole [Roma pupil at school]. Prešov: Prešovská univerzita. 357 p. ISBN 80-8068-356-5.

Huey, T. (2018). The Impact of Expectations on Student Perceptions. Honors Theses. Mississippi: University. 54 p. [cit. 2021-11-14] Retrieved from https://egrove.olemiss.edu/hon_thesis/900

Hvozdík, J. (2017). Základy školskej psychológie [Basics of school psychology]. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika. 381 p. ISBN 978-80-8152-505-6. Retrieved from https://unibook.upjs.sk/img/cms/2017/ff/zaklady-skolskej-psychologie-final.pdf

Chen, M., & Chou, L. (2020). Parents’ high expectations of children to become successful? The parenting belief mediating effect between socioeconomic status and home learning environment. Bulletin of Educational Psychology, 52 (2), 365-388. Retrieved from https://doi.org/10.6251/BEP.202012_52(2).0006

Kaščák, O., & Betáková, E. (2014). Vzdelávanie a školovanie v rannom veku v sociálne diferencovanej perspektíve matiek [Early childhood education and schooling in the socially differentiated perspective of mothers]. Sociológia, 46 (1), 5-24. Retrieved from https://www.sav.sk/jo

urnals/uploads/02200957Kascak%20-%20zalomena%20OK.pdf

Keller, J., & Tvrdý, L. (2008). Vzdělanostní společnost? Chrám, výtah a pojišťovna [An educational society? A temple, an elevator and an insurance company]. Praha: Sociologické nakladatelství. 183 p. ISBN 978-80-86429-78-6.

Kollárik, T. (1993). Sociálna psychológia [Social psychology]. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo. 194 p. ISBN 80-08-01828-3.

Kopřiva, P., Nováčková, J., Nevolová, D., Kopřivová, T. (2008). Respektovat a být respektován [To respect and to be respected]. Kroměříž: Spirála. 286 p. ISBN 978-80-904030-0-0.

Koshy, P., Dockery, A., Seymour, R. (2017). Parental expectations for young people’s participation in higher education in Australia. Studies in Higher Education, 44 (2), 302-317. Retrieved from https:/

/doi.org/10./03075079.2017.1363730

Kraus, B. (2001). Sociálně psychické klima ve výchovných zařízeních. In Kraus, B., Poláčková, V. Člověk – prostředí – výchova: K otázkam sociální pedagogiky [Man - environment - education: On questions of social pedagogy]. Brno: Paido. 86-98. ISBN 80-7315-004-2.

Kurincová, V. (2009). Dieťa medzi rodinou a školou. In Slezáková, T., Kurincová, V. Žiak na začiatku školskej dochádzky: Edukačná podpora učiteľov a rodičov [Pupil at the beginning of schooling: Educational support of teachers and parents]. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa. 81 -148. ISBN 978-80-8094-457-5.

Lindberg, E. N. (2021). The Impact of Parental Involvement and Expectations on Elementary School Students' Academic Achievement. Inonu University Journal of the Faculty of Education, 22 (1), 809-840. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1607621

Liu, C., Georgiou, G., Manolitsis, G. (2018). Modeling the relationships of parents’ expectations, family’s SES, and home literacy environment with emergent literacy skills and word reading in Chinese. Early Childhood Research Quarterly, 43 (2), 1-10. Retrieved from https://doi.org/10.

/j.ecresq.2017.11.001

Ludeke, S., Gensowski, M., Junge, S., Kirkpatrick, R., John, O., Andersen, S. (2021). Does parental education influence child educational outcomes? A developmental analysis in a full-population sample and adoptee design. Journal of Personality and Social Psychology, 120 (4), 1074-1090. Retrieved from https://doi.org/10.1037/pspp0000314

Lukáč, M. (2015). Rómovia a vzdelanie: Sociálne a edukačné kontexty [Roma and education: Social and educational contexts]. Prešov: Prešovská univerzita. 134 s. ISBN 978-80-555-1243-3.

Ľuptáková, K. (2008). Školská úspešnosť a sebapoňatie rómskeho žiaka [School success and self-concept of a Roma student]. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela. Retrieved from https://www.pdf.umb.sk/app/accountPropertiesAttachment.php?kernelUserID=ID&ID=270

Mareš, J. (2013). Pedagogická psychologie [The family as an institution and relational network]. Praha: Portál. 702 p. ISBN 978-80-262-0174-8.

Mareš, P. (1999). Sociologie nerovnosti a chudoby [Sociology of inequality and poverty]. Praha: Sociologické nakladateství. 248 p. ISBN 80-85850-61-3.

Matějček, Z. (2000). Škola rodičů [Parents' school]. Praha: Maxdorf. 285 p. ISBN 80-859912-29-5.

Matoušek, O. (2003). Rodina jako instituce a vztahová síť [The family as an institution and relational network]. Praha: Sociologické nakladatelství. 161 p. ISBN 80-86429-19-9.

Mayerová, K. (2014). Úspešnosť vzdelávania ako stratifikačný činiteľ. In Mayerová, K., Vzdelávanie a sociálna stratifikácia [Education and social stratification]. Prešov: Prešovská univerzita. pp. 85-101. ISBN 978-80-555-1200-6. Retrieved from https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Mayerova

Medina, J. (2011). Pravidla mozku dítěte: Nejnovejší vědecké objevy pro výchovu chytrých a šťastných dětí [The rules of the child's brain: The latest scientific discoveries for raising smart and happy children]. Brno: Computer Press, a. s. 224 p. ISBN 978-80-251-3619-5.

Merhaut, M. (2019) Theoretical studies focused on gender discrimination against Roma women in the Czech Republic. Journal of Ethnic and Cultural Studies, 6 (1), 28-44. Retrieved from http://dx.d

oi.org/10.29333/ejecs/147

Mertin, V. (2004). Na co se často ptáte: Ze zkušeností dětského psychologa [What do you often ask: From the experience of a child psychologist]. Praha: Pedagogické nakladatelství Scientia. 178 p. ISBN 80-7183-316-9.

Mhaidat, F., & Oudat, M. (2021). Parental Expectations And Theirrelationship With Academic Engagement and Academic Achievement Among Hashemite University Students. Multicultural Education, 7 (9), 365-369. Retrieved from http://ijdri.com/me/wp-content/uploads/2021/09/39.pdf

Michálek, A., & Veselovská, H. (2016). Analýza chudoby v okrese Kežmarok. In Michálek, A., Podolák, P. et al., Regióny chudoby na Slovensku [Regions of poverty in Slovakia]. Bratislava: Geografický ústav SAV. 153-169. ISBN 978-80-89580-12-5.

Moed, A., Gershoff, E., Eisenberg, N., Hofer, C., Losoya, S., Spinrad, T., Liew, J. (2016). Parent–child negative emotion reciprocity and children's school success: An emotion-attention process model. Review of Social Development, 26 (3), 560-574. Retrieved from https://www.researchg

ate.net/publication/308203579_ParentChild_Negative_Emotion_Reciprocity_and_Children's_School_Success_An_Emotion-Attention_Process_Model

Mohr-Schroeder, M., Jackson, C., Cavalcanti, M., Jong, C., Craig Schroeder, D., & Speler, L. G.(2017). Parents’ Attitudes Toward Mathematics and the Influence on Their Students’ Attitudes toward Mathematics: A Quantitative Study. School science and mathematics, 117(5), 214-222. Retrieved from https://doi.org/10.1111/ssm.12225

Moravík, L. (2017). Vplyv rodiny na rozvoj osobnosti žiaka [The influence of the family on the development of the pupil's personality]. Pán učiteľ, 8 (1), 10-11. Retrieved from http://www.panucitel.sk/vplyv-rodiny-na-rozvoj-osobnosti-ziaka/

Mortimer, J., & Lee, M. (2021). How do grandparents’ and parents’ educational attainments influence parents’ educational expectations for children? Longitudinal and Life Course Studies, 20 (20), 1-24. Retrieved from https://doi.org/10.1332/175795921X16160914636911

Możdżyńska, M. (2011). Czynniki środowiska rodzinnego znaczące w codzienności szkolnej dziecka z perspektywy nauczycieli. Pedagogika Rodziny, 1 (3), 71–82. Retrieved from http://pedagogikarod

ziny.spoleczna.pl/attachments/article/PR_1_3i4.pdf

Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, L. B., Loftus, R. G., Wagenaar, A. W. (2012). Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Praha: Portál. 888 p. ISBN 978-80-262-0083-3.

Opravilová, E. (2016). Předškolní pedagogika. Praha: Grada Publishing. 224 p. ISBN 978-80-247-5107-8.

Poonam, M. (2021). Parental expectations and academic achievement of adolescents. International Journal of Education and Management Studies, 11 (1), 26-28. Retrieved from https://www.proque

st.com/docview/2518464969/fulltextPDF/4244C21F6955485CPQ/1?accountid=32244

Potočárová, M. (2013). Teória vzťahovej väzby a rodinná výchova [The theory of relational bond and family education]. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Paedagogica, 25, 85-105. ISBN 978-80-223-3551-5. Retrieved from https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odbornepracoviska/kpa/pedagogikavedaavyskum/pae

dagogica/paedagogica-roc-25-2013/

Puhrová, P. B. (2018). Domácí příprava dítěte na vyučování - pohledy rodičů: Sledovaná nebo opomíjená problematika ve vzdělávání? [Home preparation of a child for school – a view of parents: Monitored or neglected issue in education?]. e-Pedagogium, 18 (2), 74-85. Retrieved from https://e-pedagogium.upol.cz/artkey/epd-201802-0007_domaci-priprava-ditete-na-vyucovani-pohledy-rodicu-sledovana-nebo-opomijena-problematika-vevzdelavani.php

Rosinský, R. (2006). Čhavale Romale alebo motivácia rómskych žiakov k učeniu [Čhavale Romale or the motivation of Roma pupils to learn]. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa. 263 p. ISBN 80-8050-955-7.

Sak, P., & Saková, K. (2007). Hodnota vzdělání a místo médií v celoživotním vzdělávaní. In Sak, P. et al, Člověk a vzdělání v informační společnosti: Vzdělávání a život v komputerizovaném světě [Man and education in the information society: education and life in a computerized world]. Praha: Portál. 117-146. ISBN 978-80-7367-230-0.

Sinha, A. (2018). Study on the parental beliefs and attitudes towards child rearing and education. Parisheelan a research journal, 14 (3). Retrieved from http://crm.skspvns.com/wp-content/uploads/2020/09/2-AnitaSinha.pdf

Slezáková, T., & Tirpáková, A. (2006). Adaptácia dieťaťa na školu: Súčasné pohľady na pedagogickú teóriu a výskum [Child adaptation to school: Current perspectives on educational theory and research]. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa. 191 p. ISBN 80-8050-968-9.

Slicker, G., Barbieri, CH., Collier, Z., Hustedt, J. (2021). Parental involvement during the kindergarten transition and children’s early reading and mathematics skills. Early Childhood Research Quarterly, 55 (2), 363-376. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2021.01.004

Sollars, V. (2021). Children’s achievements in ECEC: parents’ expectations. International Journal of Early Years Education 1-18,. Retrieved from https://doi.org/10.1080/09669760.2021.1961080

Staníková, Ž. (2021). Vplyv rodiny a neformálneho vzdelávania na ašpirácie žiakov vo vede [The influence of family and non-formal education on pupils' aspirations in science]. Pedagogika.sk, 12 (2), 85-96. Retrieved from https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1010138

Strataki, I., & Petrogiannis, K. (2021). Greek Roma mothers’ relationship with education: aspirations and expectations regarding the educational future of their children. Contemporary Social Science, 16 (4), 480-493. Retrieved from https://doi.org/10.1080/21582041.2020.1850848

Szobiová, E., & Ďurčová, M. (2012). Školská úspešnosť v kontexte poradia narodenia a sebahodnotenia adolescentov [School success in the context of birth order and adolescent self-evaluation]. Školský psychológ v 21. storočí. Bratislava: Paneurópska vysoká škola. 142-147. ISBN 978-80-89453-03-0. Retrieved from https://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2017/03/zbornik-skolsky-psycholog-21-storocie-fps-pevs-2012.pdf

Vágnerová, M. (2000). Vývojová psychologie: Dětství, dospělost, stáří [Developmental psychology: Childhood, adulthood, old age]. Praha: Portál. 528 p. ISBN 80-7178-308-0.

Yang, S., & Shin, CH. (2008). Parental attitudes towards education: What matters for children's well-being? Children and Youth Services Review, 30 (11), 1328-1335. Retrieved from https://doi.org

/10.1016/j.childyouth.2008.03.015

Yamamoto, Y., & Holloway, S. (2010). Parental Expectations and Children's Academic Performance in Sociocultural Context. Educational Psychology Review, 22, 189 -214. Retrieved from https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10648-010-9121-z

Zhang, H., Qin, X., Zhou, J. (2020). Do tiger moms raise superior kids? The impact of parenting style on adolescent human capital formation in China. China Economic Review, 63, 1-15. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.chieco.2020.101537

Ziemska, M. (1980). Rodina a osobnosť [Family and personality]. Bratislava: Smena. 190 p.

Žúborová, G. (2011). Základné charakteristiky rodičovských postojov k deťom vo vzťahu k ich školskej úspešnosti. In Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov [Current theoretical and research questions of pedagogy in the concepts of doctoral theses]. Trnava: Trnavská univerzita. pp. 44-53. ISBN 978-80-8082-462-4. Retrieved from https://pdf.truni.sk/katedry/kps/veda-vyskum?juvenilia-paedagogica

Downloads

Published

2022-12-01

How to Cite

Gužíková, L. ., & Mendelová, E. (2022). PARENTAL ATTITUDES AND EXPECTATIONS AS A DETERMINANT OF CHILDREN’S SUCCESS IN SCHOOL. Proceedings of CBU in Social Sciences, 3, 35-42. https://doi.org/10.12955/pss.v3.302
صندلی اداری سرور مجازی ایران Decentralized Exchange
فروشگاه اینترنتی صندلی اداری جوراب افزایش قد ژل افزایش قد