THE EMOTIONAL-MOTIVATIONAL COMPONENT OF SCHOOL READINESS OF BEGINNING PUPILS

Authors

  • Radka Teleková Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia
  • Tatiana Marcineková Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia

DOI:

https://doi.org/10.12955/pss.v1.76

Keywords:

school readiness, adaptation, motivation, emotional-motivational component

Abstract

A child's wish to become a pupil is one of the important identifiers of his / her school readiness. Its assessment at the beginning of schooling provides a picture of the child's initial ability at the beginning of the first year of study in primary school. The focus of this article is the motivational component of school readiness, which has an impact on the individual form of adaptation of beginning pupils. The subject of the research was to find out the presence of individual motives in the structure of the emotional-motivational component of school readiness of children at the beginning of school attendance. The defined component consists of social, cognitive and moral motives, which are interconnected. We were used a questionnaire with ten items in the research activity. The respondents were pupils of the first year of study in selected elementary schools. The results showed that the social, cognitive and moral motive were presented within the emotional-motivational component of school readiness. Overall, there were positive answers to the three motives, which showed a high level of motivation in the research sample. The level of the emotional-motivational component of becoming a pupil is one of the elements ensuring the successful adaptation of the pupil at the beginning of school life. Strengthening the incentive to become a pupil, deepening the desire to learn new things and shaping social skills for existence in the classroom are seen as a tool for developing the motivational sphere of school readiness.

Author Biographies

Radka Teleková, Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia

Constantine the Philosopher University in Nitra, Faculty of Education, Department of Pedagogy, Nitra, Slovakia

Tatiana Marcineková, Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia

Constantine the Philosopher University in Nitra, Faculty of Education, Department of Pedagogy, Nitra, Slovakia

References

Astbury, B. (2009). Evaluation of Transition: A Positive Start to School Pilots. Melbourne: Centre for Program Evaluation. Available at http://www.eduweb.vic.gov.au/edulibrary/public/earlychildhood/learning/transitionevaluationreport.pdf

Boethel, M. (2004). Readiness: School, Family and Community. Southwest Educational Development Laboratory. Available at http://www.sedl.org/connections/resources/readiness-synthesis.pdf

Borbélyová, D. (2014). Pripravenosť dieťaťa na vstup do školy.[The child´s readiness to enter school] In Borbélyová, D., Špernáková, B. 2014. Testovanie školskej pripravenosti v pedagogickom kontexte. [Testing of school readiness in the educational process] Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum. 2014. 17 – 34, Available at https://mpc-edu.sk/sites/default/files/projekty/vystup/borbelyova_spernakova_3_0.pdf

Bezruchin, M. M., Jefimovova, S. P. 2000. Rebjonok idjet v školu.[Child is going to school] Moskva: Academia

Božovič, A. (1968). Ličnosť i jevo formirovanije v detskom vozroste. [Personality and its formatting in childhood] Moskva: Prosveščenije

Burvyté, S. 2011. Individual’s resistance to social crises is acquired in childhood. Journal of Pedagogy and Psychology 4, p. 17 – 25 Available at: file:///C:/Users/HP/Desktop/v10195-011-0041-6.pdf

Eľkonin, D. B. (1998). Izbrannije psichologičeskije trudy. [Selective psychology works] Moskva: Pedagogika.

Fabian, H. (2012). Children Starting School. A guide to successful transitions and transfers for teachers and assistants. New York: Routledge. Available at https://books.google.sk/books?id=reGOAQAAQBAJ&pg=PA1&lpg=PA1&dq=Children+Starting+School.+A+guide+to+successful+transitions+and+transfers+for+teachers+and+assistants&source=bl&ots=I7FzHx0OJS&sig=ACfU3U3RK8KolE9VtLHlBAtJP5uAJ96Fg&hl=sk&sa=X&ved=2ahUKEwiRo42Rv8LiAhUFY1AKHYmJCJYQ6AEwB3oECAgQAQ#v=onepage&q=Children%20Starting%20School.%20A%20guide%20to%20successful%20transitions%20and%20transfers%20for%20teachers%20and%20assistants&f=false

Fabian, H., Dunlop, A. W. 2007. Outcomes of good practice in transition processes for children entering primary school. Working Paper 42. Hague: Bernard van Leer Foundation. Available at: http://www.bibalex.org/Search4Dev/files/282611/114948.pdf

Franclová, M. (2013). Zahájení školní docházky. [Starting school] Praha: Grada Publishing.

Gavora, P. 2012. Tvorba výskumného nástroja pre pedagogické bádanie. [Creation of a research tool for pedagogical research.] Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo. Available at: file:///C:/Users/HP/Downloads/1-Gavora-Tvorba-vyskumneho-nastroja%20PDF.pdf

Griebel, W., Niesel, R. 2000. The children's voice in the complex transition into Kindergarten and school, Paper presented at 10th European Conference on Quality in Early Childhood Education "Complexity, Diversity and Multiple Perspectives in Early Childhood Services" , London 29 August - 1 September 2000, Available at: https://extranet.education.unimelb.edu.au/LED/tec/pdf/griebelniesel1.pdf

Halle, G. T. et al. (2012). Profiles of school readiness among four-years-old Head Start Children. Early Childhood Research Quaterly. 27, 613 – 626. Available at http://mnprek-3.wdfiles.com/local--files/head start/SR%20among%204%20yr%20old%20HS%20children.pdf

Kasáčová, B., Cabanová, M. (2011). Pedagogická diagnostika: Teória a metódy diagnostikovania v elementárnej edukácii. [Pedagogical diagnostics: Theory and methods of diagnostics in elementary education ]Banská Bystrica: Pedagogická fakulta UMB.

Kovalevová, L. M., Tarasenko, N. N. 1990. Psychologičeskij analyz osobennosti adaptaciji pervoklasnikov k škole. [Psychological analysis of personality in adaptation pupils to school] In: Načaľnaja škola, [Elementary school] č. 2, s. 271-281

Marko, J. 1971. Vpravovanie sa dieťaťa do školského prostredia. [Putting a child in the school environment] Bratislava: SPN

Matthews, D. M. 2008. Positive psychology: Adaptation, Leadership and Performance in Exceptional Circumstantes. In: HANCOCK, A. P. – SZALMA, L. J. (eds.) 2008. Performance Under Stress. England: Ashgate Publishing. Available at https://books.google.sk/books?hl=sk&lr=&id=NxBC87g5Mx4C&oi=fnd&pg=PA163&dq=positive+psychology+adaptation&ots=qztkgp6hHP&sig=TdWrmtaAJNxu2s4nhhSeAG1JQYY&redir_esc=y#v=onepage&q=positive%20psychology%20adaptation&f=false

Niesel, R., Griebel, W. 2001. Transtion to school child: What children tell us about school and what they teach us. Paper presented at the 11th European Conference on Quality on Early Childhood Education. Alkmaar, The Netherlands, 29 August - 1 September.Available at: https://extranet.education.unimelb.edu.au/LED/tec/pdf/griebelniesel4.pdf

Polivanova, K. N. (2009) Šestiletki. Diagnostika gotovnosti k škole. [Six years. Diagnostics of readiness to school] Moskva: EKSMO.

Slezáková, T., Borbélyová, D. (2013). Dimenzie školskej pripravenosti v kontexte inovácií. [Dimensions of school readiness in the context of innovation] In Miňová, M. (ed.) Predprimárne vzdelávanie v kontexte súčasných zmien. Zborník z vedecko – odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou.[Pre-primary education in the context of current changes. Proceedings of the scientific-professional conference with international participation] Prešov: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove. 108 – 119 Available at http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/PREDPRIMARNE-VZDELAVANIE-v-kontexte-sucasnych-zmien.pdf

Slezáková, T., Tirpáková, A. (2006). Adaptácia dieťaťa na školu – Súčasné pohľady na pedagogickú teóriu a prax. [Child adaptation to school – Contemporary perspektives of pedagogical theory and practice] Nitra: PF UKF v Nitre.

Slezáková, T. (2009). Od dieťaťa k školákovi. [From child to pupil] In Kurincová,V.,Slezáková, T. Žiak na začiatku školskej dochádzky. Edukačná podpora učiteľov a rodičov.[Pupil at the beginning of school. Educational support for teachers and parents] Nitra: PF UKF v Nitre.

Slezáková, T. (2012). Učebno – poznávacia činnosť detí v najstaršej vekovej skupine materskej školy ako dôležitý predpoklad úspešného zvládnutia roly školáka.[Cognitive aktivity of children in the oldest age group at kindergarten as a important prerequisite for successfully mastering the role of pupil] In Miňová, M. (ed.) Predprimárne vzdelávanie v súčasnosti. Zborník z vedecko – odbornej konferencie.[Pre-primary education in the context of current changes. Proceedings of the scientific-professional conference with international participation] Prešov: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove. 123 – 131 Available at http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/ZBORNIKHLOHOVECWEB.pdf

Vágnerová, M. 1997. Psychologie školního dítěte. [Psychology of school child]Praha: Karolinum

Vilčinskaja, T.P. 2000. Psixhologičeskije problémy dezadaptacii detej mladšego škoľnogo vozrastu.[Psychological problems of incorrect adaptation of children in younger school age] Moskva: Prosvečšenije

Downloads

Published

2020-11-16

How to Cite

Teleková, R. ., & Marcineková, T. . (2020). THE EMOTIONAL-MOTIVATIONAL COMPONENT OF SCHOOL READINESS OF BEGINNING PUPILS . Proceedings of CBU in Social Sciences, 1, 218-224. https://doi.org/10.12955/pss.v1.76
صندلی اداری سرور مجازی ایران Decentralized Exchange
فروشگاه اینترنتی صندلی اداری جوراب افزایش قد ژل افزایش قد